INFORMACJA O PROJEKCIE NUMER RPWP.06.04.01-30-0094/19 REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+

 

Gmina Krzemieniewo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Tytuł projektu ,, Żłobek w Gminie Krzemieniewo”

Okres realizacji od 01.06.2020 do 29.11.2022

Całkowita wartość projektu 791 753,71zł

Kwota dofinansowania 752 166,02 zł.

Projekt realizowany jest przez : Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, Krzemieniewo

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo e-mail: fundusze@krzemieniewo.pl tel. 655369200.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 6 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Cel główny: utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Krzemieniewo oraz finansowanie przez 24 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Cele szczegółowe:

- wzrost miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

- wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Planowane efekty realizacji projektu:

- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 sztuk

- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20 osób (18K, 2M)

- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1 szt.

- Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (specyficzny) – 15 osób (13K, 2M)

- Liczba doposażonych sal w ramach nowotworzonych miejsc – 1 szt.

- Liczba dostosowanych (zmodernizowanych) pomieszczeń – 5 szt.

- Liczba wyremontowanych pomieszczeń w ramach nowotworzonych miejsc – 5 szt.

- Liczba doposażonych placów zabaw – 1 szt.

- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki – 24 miesiące

- Liczba dzieci objętych opieką – 20 osób

Harmonogram zajęć:

bieżące funkcjonowanie żłobka: poniedziałek – piątek, godz. 6:30 do 16:30